Na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku, łódzcy entuzjaści sportów zimowych spotykali się na Rudzkiej Górze, w Lasach Tuszyńskich w Lesie Łagiewnickim oraz w Smardzewie. W 1950 roku, narciarze z Oddziału Łódzkiego PTTK pojechali do Zakopanego jako grupa wędrowna i na Antałówce poddani zostali egzaminowi, który zdali pozytywnie. Wyprawa zakopiańska stała się podwaliną do stworzenia Koła Narciarskiego przy PTTK w Łodzi.

W 1957 roku entuzjaści narciarstwa, koledzy Zenon Bazylak i Antoni Drewniak z klubu „Kosówka” i Klubu Pieszych „Salamandra” oraz kolega Klaman z Klubu Kolarskiego, wzięli udział w I Rajdzie Narciarskim Południowych Zakładów Przemysłu Sportowego. Trasa rajdu prowadziła przez pasmo Baraniej Góry, Malinowych Skał na Skrzyczne, dalej z Dużego Skrzycznego, tzw. „Męską trasą” i dolinkami do Szczyrku. Drużyna zajęła 3-cie miejsce co było dużym osiągnięciem.

W 1958 roku nasi koledzy Antoni Drewniak jako Kierownik i Michał Bąk jako Zastępca Kierownika, prowadzili Rajd Narciarski w Górach Świętokrzyskich organizowany przez Oddział Łódzki PTTK. W tym czasie wśród entuzjastów narciarstwa było dwóch uprawnionych Instruktorów Narciarstwa PZN, koledzy: Zbigniew Bujwid i Jerzy Jankowski.

W jesienią 1959 roku dzięki staraniom i dużej aktywności piętnastoosobowej grupy entuzjastów narciarstwa powstał Klub Narciarski przy PTTK Oddział w Łodzi. Członkowie założyciele to:

Zbigniew Bujwid, Zenon Bazylak, Michał Bąk, Antoni Drewniak, Grzegorz Krysztofiak, małżeństwo Gabriela i Henryk Łysio, Danuta Michalska, Wojciech Lisowski, Lucyna Drewniak, Jerzy Jankowski, Zbigniew Hibner, Henryk Klimkiewicz, Stanisław Siekierski, Andrzej Misiak, Janusz Ziembiński, Zbigniew Armatys, Grzegorz Żyżyński.

Prezesem został Grzegorz Krysztofiak. Klub Narciarski w chwili założenia liczył 28 Członków.

Pod koniec lat 60-tych XX wieku, Klub Narciarski rozpoczął propagowanie narciarstwa biegowego, wyznaczono wówczas „szlak pomarańczowy” w Lesie Łagiewnickim – autorem przedsięwzięcia był kolega Henryk Łysio. W latach 1963-1964 Zarząd Klubu opracował perspektywiczny plan rozwoju narciarstwa w Smardzewie. W latach 1976-1978 członkowie Klubu brali bezpośrednio udział w projektowaniu i realizacji Ośrodka Sportów Zimowych w Malince. Byli prekursorami i aktywnymi współpartnerami akcji zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjnych w okolicach Łodzi, które nadają się do uprawiania narciarstwa – tereny Lasu Łagiewnickiego, a nawet Góry Kamieńsk.

Klub nasz przez wiele lat pełnił funkcję Oddziałowej i Okręgowej Komisji Narciarskiej. Członkowie i sympatycy Klubu to pasjonaci i narciarstwa, gór, turystyki pieszej, rowerowej i kajakarskiej. Byli i są propagatorami turystyki narciarskiej, narciarstwa zjazdowego i biegowego. Instruktorzy i członkowie pomagają dzieciom, młodzieży i dorosłym w poznawaniu i doskonaleniu umiejętności poruszania się na nartach, służą doradztwem przy zakupach sprzętu. Są organizatorami licznych cyklicznych szkoleń i imprez narciarskich w Polsce i za granicą. Dużym powodzeniem cieszyły się coroczne wyjazdy do schroniska „Murowaniec” na Hali Gąsiennicowej. Inicjatorem i ich propagatorem był ówczesny prezes – Staszek Frąckiewicz. Szkolenia te, prowadzone przez instruktorów z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, obejmowały m.in. jazdę w różnych warunkach terenowych, nowe techniki jazdy na nartach, zdobywanie umiejętności poruszania się w trudnym terenie górskim. Formuła wyjazdów szkoleniowych i rekreacyjnych ma do tej pory charakter otwarty, co przysparza Klubowi wielu sympatyków i nowych członków. Od początku lat 90-tych XX wieku, Klub zorganizował kilkadziesiąt wyjazdów narciarskich w Alpy. Pozwoliło to członkom i sympatykom na poznanie nowych i ciekawych zimowych stacji narciarskich w Austrii, Włoszech, Francji i Szwajcarii.

Wśród członków Klubu mamy koleżanki i kolegów, którzy mogą poszczycić się zwycięstwami w akademickich mistrzostwach Polski i innych prestiżowych imprezach narciarskich jak Bieg Piastów, Bieg Gwarków, Family Cup. Nasi instruktorzy chętnie szkolą dzieci podczas ferii zimowych.

W trosce o zdrowie i kondycję narciarzy Klub organizuje każdego roku przygotowanie do sezonu narciarskiego. Od początku lat 70-tych XX wieku, kolega Andrzej Dąbrowski – Instruktor PZN, w okresie od października do końca grudnia w każdą niedzielę, prowadzi tzw. „suchą zaprawę” mającą na celu przygotowanie Członków Klubu do sezonu narciarskiego. Początkowo „zaprawki’ odbywały się w Smardzewie i na Malince. Od lat 80-tych do chwili obecnej zajęcia odbywają się w Arturówku i Lesie Łagiewnickim. W tym samym okresie kolega Sławomir Krystkowski aktywnie włączył się w przygotowanie kondycyjne Członków Klubu do wyjazdów narciarskich organizując „zaprawki” w Ogrodzie Botanicznym. Obecnie „zaprawki” wzbogacone zostały przez kolegę Andrzeja Golczewskiego o tzw. ćwiczenia funkcyjne. Członkowie Klubu mają również możliwość poprawienia swojej kondycji na zajęciach nordic walking prowadzonych w tygodniu przez cały rok w Parku na Zdrowiu. W okresie zimowym, w sprzyjających warunkach, organizowane są sobotnie spotkania na nartach biegowych w Lesie Łagiewnickim. W miesiącach letnich, prawie w każdy weekend organizowane są wycieczki rowerowe lub spływy kajakowe. Próbujemy również swoich sił na nartach wodnych. Wyjazdowe imprezy nie tylko pozwalają zachować dobrą kondycję, ale są świetnym sposobem na poznanie nowych ciekawych miejsc w regionie i w kraju. Od 2001 roku organizowany jest rajd rowerowy z okazji Święta Niepodległości. W każdej klubowej imprezie uczestniczy kilkudziesięcioosobowa grupa członków i sympatyków.

W okresie jesiennym, podczas piątkowych spotkań w siedzibie Klubu z inicjatywy Zarządu odbywają się wykłady, pogadanki oraz projekcje filmowe na temat fizjologii organizmu człowieka, technik jazdy na nartach, sprzętu narciarskiego, bezpieczeństwa w górach i na trasach narciarskich.

Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w imprezach integrujących nasze środowisko, takich jak: Andrzejki, Barbórka, Mikołajki oraz w Balach Sylwestrowych i karnawałowych (Bal Przebierańców słynny jest w całej Łodzi). Niezapomnianą atmosferę mają nasze spotkania świąteczne: Wigilia Klubowa i Jajko Wielkanocne.

W Klubie panuje atmosfera przyjaźni, serdeczności i życzliwości. Każdy, kto do nas zawita najczęściej pozostaje na długo. Aktualnie Klub Narciarski liczy 82 członków.

W grudniu 2019 roku Klub Narciarski obchodził będzie 60-lecie swojej działalności.

 

                                                                                                        Z narciarskim pozdrowieniem

                                                                             Sławomir Krystkowski

                                                                            Prezes

                                                                                6.07.2018 r.

 

 

 

 

 

  

 

REGULAMIN

KLUBU NARCIARSKIEGO

Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza

 

 

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie art. 77 ust. 1 Statutu PTTK w zakresie w jakim określa on szczegółowe kompetencje, zadania i zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art.1

 

1.  Klub działający na mocy rzeczonego regulaminu nosi nazwę:

Klub Narciarski

przy O/Ł PTTK

im. Jana Czeraszkiewicza

                        

2. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.

 

Art.2

 

1.  Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Łódzkiego PTTK, powołaną na podstawie uchwały zarządu Oddziału z początku 1959 roku oraz uchwały Prezydium Zarządu Oddziału z 1984 roku i działa zgodnie z postanowieniami statutu PTTK oraz statutu Oddziału Łódzkiego PTTK (art. 71 i nast.).

2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Łódzkiego PTTK.

 

Art.3

 

1.   Klub zrzesza miłośników uprawiania różnych form narciarstwa, zarówno w kraju, jak i za granicą, a w szczególności miłośników nart zjazdowych.

2.   Członkowie Klubu muszą być członkami PTTK.

 

Art.4

 

1.   Klub zrzesza członków PTTK, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa w PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.

2. Klub pobiera od swoich członków składkę klubową w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu, która w całości przeznaczona jest na potrzeby Klubu.

3.  Klub może grupować osoby będące członkami PTTK, zrzeszone w innych klubach, kołach i oddziałach, zainteresowane formami działalności prowadzonej przez Klub.

4.  Osoby, o których mowa w punkcie 3, opłacają członkowską składkę klubową.

 

Art.5

 

1.   Klub używa własnej pieczęci o treści:

Klub Narciarski

przy O/Ł PTTK

im. Jana Czeraszkiewicza

90-301 Łódź, ul.Wigury 12A

 

2.   Klub posiada odznakę klubową, plakietkę Klubową oraz koszulkę Klubową oraz koszulkę z logo klubowym.

 

Rozdział II

 

ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

 

Art.6

 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

 

Art.7

 

Zadaniem Klubu jest realizacja podstawowych zadań PTTK, a w szczególności:

 

1.  Stwarzanie warunków umożliwiających członkom Klubu uprawianie narciarstwa zjazdowego i biegowego.

2.  Zespalanie miłośników narciarstwa w celu krzewienia idei turystyki narciarskiej i kultury turystycznej.

3.  Szkolenie w zakresie narciarstwa zjazdowego i biegowego.

4.  Ochrona przyrody górskiej i zabytków kultury.

5.  Pogłębianie wiedzy o górach.

6.  Współdziałanie, za pośrednictwem Zarządu Oddziału, z władzami PTTK, organami państwowymi i gospodarczymi, w zakresie celów określonych niniejszym regulaminem.

 

Art. 8

 

Poza celami, o których mowa w § 7, Klub za zgodą Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK może uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o podobnych celach i zakresie działalności.

 

Art.9

 

W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego i inne, wg zainteresowań członków.

 

Art.10

 

Wytyczone zadania Klub realizuje poprzez:

1.   Organizowanie imprez turystycznych narciarskich.

2.   Teoretyczne i praktyczne zapoznawanie członków Klubu z zasadami prawidłowego uprawiania turystyki narciarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody.

3.   Organizowanie szkoleń w zakresie narciarstwa zjazdowego i biegowego.

4.   Umożliwianie członkom Klubu uzyskania kwalifikacji przodowników GON, MON i instruktora narciarskiego.

5.   Poradnictwo i pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek narciarskich.

6.   Szerzenie wiedzy o górach i narciarstwie przez przeprowadzanie odczytów i pokazów filmowych, organizowanie wystaw, inicjowanie tematyki narciarskiej w wydawnictwach turystycznych, wygłaszanie pogadanek w radio i telewizji, zamieszczanie na stronie internetowej KN aktualnych wiadomości związanych z narciarstwem poprzez artykuły, zdjęcia, specjalistyczne strony internetowe itp.

7.   Współdziałanie z zagranicznymi górskimi organizacjami turystycznymi za pośrednictwem władz PTTK.

8.   Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego dla członków Klubu.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art.11

 

Klub zrzesza członków zwyczajnych Oddziału Łódzkiego PTTK, którzy opłacają roczną składkę członkowską PTTK oraz składkę Klubu, a także członków zwyczajnych PTTK z innych kół, klubów i oddziałów PTTK, przyjętych do Klubu przez Zarząd, którzy swą przynależność do Klubu potwierdzają opłacając składki.

 

Art.12

 

Członkiem Klubu może być członek zwyczajny PTTK, który jest:

obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych,

małoletnim, w wieku od 16 do 18 lat, mającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

małoletnim, w wieku poniżej 16 lat, za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

 

Art.13

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

członków zwyczajnych.

członków honorowych.

 

Art.14

 

1.  Członkostwo zwyczajne w Klubie dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki za bieżący rok oraz
z opłaconą składką klubową w danym roku.

2.  Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna (lub prawna) szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu lub dla rozwoju turystyki narciarskiej.

3.  Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

4.  Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek Klubu.

5.  Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki klubowej oraz z opłat związanych z imprezami na terenie Łodzi.

  

Art.15

 

1.   Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

wybierać do władz Klubu,

być wybieranym do władz Klubu, po ukończeniu 25 lat i odbyciu 3-letniego stażu w Klubie,

wybierać delegatów na zjazd Oddziału PTTK w Łodzi,

być wybieranym na delegata na zjazd Oddziału PTTK w Łodzi, po ukończeniu 25 lat i odbyciu 5-letniego stażu w Klubie,

zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK i działalności Klubu,

korzystać z obiektów i urządzeń PTTK, na zasadach określanych przez władzeTowarzystwa,

uczestniczyć w zebraniach Klubu i we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub,

nosić odznakę PTTK, plakietkę Klubu i koszulkę klubową. 

2.  Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 z wyjątkiem uprawnień, gdzie obowiązuje granica wieku, z uwzględnieniem przepisów ust. 3.

3.   Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa do udziału w głosowaniu na zebraniu członków oraz nie może korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz PTTK.

 

Art.16

 

1.   Do obowiązków członka Klubu należy:

przestrzeganie postanowień Statutu PTTK, regulaminu Klubu oraz uchwał władz PTTK,

uczestniczenie w działalności PTTK,

godne reprezentowanie imienia turysty polskiego,

współdziałanie w realizowaniu zadań Klubu,

wykonywanie zadań powierzonych przez władze Klubu lub Walne Zabranie Klubu,

przestrzeganie zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków,

regularne opłacanie składki członkowskiej PTTK oraz klubowej,

udzielanie pierwszej pomocy, podczas imprez klubowych lub wyjazdów narciarskich, wszystkim, którzy jej potrzebują oraz powiadomienie organów ratownictwa i pomaganie im w zakresie zleconym i własnych możliwości,

przestrzeganie postanowień regulaminu KN oraz stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu,

opieka nad zabytkami kultury, a w szczególności regionów górskich, i ochrona przyrody górskiej,

uprawianie turystyki narciarskiej i podnoszenie kwalifikacji w zakresie umiejętności narciarskich.

2.   Członkowie Klubu, którzy są uczniami, studentami, emerytami lub rencistami, korzystają z 50% zniżki w opłacaniu składki klubowej. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat na rzecz Klubu.

 

Art. 17

1. Utrata członkostwa w Klubie następuje w przypadku:

utraty członkostwa PTTK,

dobrowolnego wystąpienia z Klubu,

wykluczenia z Klubu prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego O/Ł PTTK oraz na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu,

skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Warunkiem przywrócenia członkostwa jest opłacenie zaległych i bieżącej składki, w przypadku ustania członkostwa z powodu zalegania w opłacaniu składki członkowskiej.

3. Członkowstwo przywraca się wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego z tym, że nie później niż po upływie 24 miesięcy zalegania
w opłacaniu składki członkowskiej.

4. Oświadczenie o wystąpieniu z Klubu kieruje się do Zarządu Klubu ustnie lub na piśmie.

5. Osobom wykluczonym bądź skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Klubu do Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi, w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

6. Zarząd Klubu ma prawo zawiesić członka w jego prawach, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie przed sądem koleżeńskim O/Ł PTTK,

7. Za niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu i Statutu PTTK oraz za naganne zachowanie się nielicujące z mianem turysty, Zarząd ma prawo udzielić członkom upomnienia, nagany lub skierować sprawę do Sądu Koleżeńskiego przy PTTK O/Ł.

  

Art.18

 

Władzami Klubu są:

1.   Walne Zebranie Klubu.

2.   Zarząd Klubu.

3.   Komisja Rewizyjna Klubu.

 

Art.19

 

1. Władze Klubu wymienione w § 18 pkt 2 i 3 pochodzą z wyboru.

2.   Nie można łączyć funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 18 pkt 2 i 3.

3.   Zasady wyboru członków władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Klubu.

4.   Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby.

5.   Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowani

6.   Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy, jak przy wyborze nowych (art.19 pkt. 1-5).

7.   Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,
z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

Art. 20

 

Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Klubu kadencja została skrócona do dwu lat.

 

WALNE ZEBRANIE

 

Art.21

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

1.  Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest po upływie kadencji wybieralnych władz Klubu, w celu dokonania wyboru nowych władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

2.  Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania Klubu należy podać na piśmie lub drogą e-mailową (z potwierdzeniem odbioru) do wszystkich członków Klubu oraz ogłosić na stronie internetowej Klubu przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3.  W Walnym Zebraniu Klubu mają prawo brać udział wszyscy członkowie, którzy opłacili składki PTTK i Klubu.

 

Art.22

 

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zostaje zwołane:

z inicjatywy Zarządu Klubu,

na żądanie Zarządu Łódzkiego Oddziału PTTK,

na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu winno być zwołane w terminie 14 dni od daty przedstawienia żądania lub złożenia wniosku.

 

Art.23

 

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

podejmowanie uchwał  o skróceniu kadencji wybieralnych władz Klubu,

wybór delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Łodzi,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania,

rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie zmian w regulaminie Klubu,

uchwalanie wniosków o wykluczenie członków Klubu,

podejmowanie uchwał o godności członka honorowego Klubu,

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli Prezydium Zebrania stwierdzi, że zostało zwołane zgodnie z § 21 ust. 2 ÷ 3 niniejszego regulaminu i pod warunkiem, że na Zebranie przybyła co najmniej połowa liczby członków Klubu (pierwszy termin) lub dowolna liczba członków (drugi termin).

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwalania zmian
w regulaminie Klub, które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

4.  Walne Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast wyboru władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.

 

ZARZĄD KLUBU 

 

Art.24

 

SKŁAD ZARZĄDU I TRYB JEGO PRACY

 

 1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

 2. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 3. Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Klubu, jeśli Walne Zebranie Klubu podejmie uchwałę
  o wyborze Komisji Rewizyjnej.

 4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, chyba że uchwałą Walnego Zebrania Klubu kadencja została skrócona do dwu lat.

 5. Organem wewnętrznym Zarządu może być Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu, w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje
  i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

 6. Do wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu, wykorzystywanym do bieżącej działalności Klubu.

 

Art.25 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.

Zarząd:

zwołuje Walne Zebrania Klubu,

wykonuje uchwały Walnego Zebrania Klubu, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki do ich wykonania przez członków Klubu,

uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy,

ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisją Rewizyjną, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Klubu,

składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Klubu,

przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,

zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Klubu, w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,

organizuje i ułatwia członkom Klubu uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powołuje sekcje, zespoły specjalistyczne w celu realizacji tych form,

utrzymuje więzi z członkami zwyczajnymi PTTK zrzeszonymi w Klubie,

organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,

informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości,

współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji celów i zadań Klubu oraz z kadrą z innych kół i klubów Oddziału,

współpracuje z Zarządami innych klubów Oddziału,

występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu PTTK w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK",

wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków osoby, zalegające z opłacaniem składki członkowskiej za dłużej niż 12 miesięcy,

prowadzi dokumentację pracy Klubu,

prowadzi dokumentację finansową Klubu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,

wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Klubowi nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo klubu w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności,

podejmuje inne działania w celu realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału.

2. Prezes zaznajamia Zarząd z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

 

Art.26

 

Zarząd Klubu, z upoważnienia Walnego Zebrania może uchwalać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, wysokość dodatkowych składek, które przeznaczane są w całości na działalność Klubu.

\

Art.27

 

Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd.

Do zadań Prezydium należy:

zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu,

przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu.

 

Art.28

 

Zarząd realizuje swoje zadania poprzez:

posiedzenia Zarządu i prezydium,

działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami,

sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu.

 

Art.29

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku w Klubach, gdzie działa Prezydium.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium, a posiedzenia Prezydium - prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek Prezydium.

 3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 4. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.

   

Art.30

 

Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

Art.31


Najważniejsze zadania członków Zarządu Klubu

 

Prezes:

 1. Reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu, władz  PTTK i na zewnątrz.

 2. Kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał.

 3. Ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej
  i z członkami zrzeszonymi w Klubie.

 4. Zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i jego prezydium, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich odbywania.

 5. Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

 6. Podpisywanie uchwał Zarządu Klubu.

 7. Zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu
  i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

Wiceprezes (Wiceprezesi):

 1. Zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 2. Kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacją imprez turystyki kwalifikowanej; sprawami dotyczącymi krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.).

 3. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i Prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd.

 4. Reprezentowanie Klubu wobec władz PTT'K oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 

Skarbnik:

 1.  Nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem zarządzanym i powierzonym.

 2. Reprezentowanie Klubu w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 3. Opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,

 4. Podpisywanie uchwał Zarządu i jego Prezydium w sprawach finansowych i majątkowych.

 5. Zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału.

 6. Prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych.

 7. Regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem.

 8. Podpisywanie, wraz z prezesem, pism dotyczących spraw finansowych.

 9. Nadzorowanie zabezpieczenia majątku , którym zarządza i z którego korzysta Klub oraz majątku obcego powierzonego Klubowi.

 

Sekretarz:

 1. Reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 2. Przygotowywanie posiedzeń Zarządu, współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu.

 3. Protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji.

 4. Przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej.

 5. Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych PTTK Klubu i jej aktualizowanie;

 6. Prowadzenie korespondencji z członkami Klubu PTTK.

 7. Prowadzenie dokumentacji działalności Klubu.

 8. Prowadzenie sprawozdawczości Klubu, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

 

Art.32

 

Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

 

Art.33

 

Uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

 

Art.34

  

1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:

zaniechania działalności,

rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał władz PTTK i władz Oddziału,

naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,

działania na szkodę PTTK.

2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, jeśli taka została wybrana, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

 

Art.35

 

1.  Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

2.  Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu.

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

5. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu,

kontrola gospodarki finansowej i materialnej Klubu,

składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

występowanie do Zarządu Klubu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

6. Komisja Rewizyjna działa na postawie regulaminu wydanego przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

 

Rozdział V

 

FINANSE I MAJĄTEK KLUBU

 

Art.36

1.   Fundusze Klubu składają się:

ze składek członkowskich,

dotacji Zarządu Oddziału,

z darowizn.

2.   Klub może prowadzić działalność zarobkową w formie organizowania imprez turystycznych, kursów szkoleniowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz w innej formie poza zarobkową działalnością gastronomiczną za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.

3.   Klub korzysta z lokalu Łódzkiego Oddziału PTTK.

4.   Majątek Klubu stanowi własność Oddziału PTTK w Łodzi.

5.   Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi reguluje instrukcja finansowo-księgowa ustalona przez Zarząd Oddziału.

6.   Majątkiem i funduszem Klubu dysponuje Zarząd Klubu w ramach preliminarza budżetowego i wytycznych Walnego Zebrania Klubu.

 

Art.37

 

Klub korzysta z pomocy biura Oddziału PTTK w Łodzi.

 

 

Rozdział VI

 

ROZWIĄZANIE KLUBU

 

Art.38

 

1.  Decyzja o rozwiązaniu Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu. Uchwała wymaga przyjęcia przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi.

2.  Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Oddziału. Przed podjęciem uchwały Prezydium Zarządu Oddziału powinno wysłuchać przedstawicieli Zarządu Klubu.

3.  Od uchwały wymienionej w ust. 2 służy Zarządowi Klubu odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego PTTK w terminie 14 dni od daty przyjęcia uchwały.

 

Art.39

 

1.  W przypadku rozwiązania Klubu, likwidację jego aktywów i pasywów przeprowadza likwidator, ustanowiony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi.

2.  Likwidator postępuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w PTTK.

 

 Rozdział VII

 

SYMBOLE I PIECZĘCIE

 

Art.40

 

1. Zarząd w działalności Klubu używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK oraz logo Klubu (zał.nr.1).

2. Klub za pośrednictwem Zarządu może używać pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział   Łódzki
Klub  Narciarski im. Jana Czeraszkiewicza

90-301 Łódź, ul.Wigury 12A

Adresy e-mail i strony internetowej Klubu:

• e-mail: knpttklodz@gmail.com

• strona internetowa: www.knpttklodz.pl

 

Art.41

 

Zarząd może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK, na wniosek Zarządu Klubu.

 

Załącznik 1- logo Klubu